បោះពុម្ព

innocenti S.A. (CH)

Vicolo Nassetta 2
CH-6900 Lugano
Switzerland
លេខចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន: CH50130109025

សំណួរទូទៅ:
e     [email protected]
f     +41 9 12 60 67 66

 

Lambretta GmbH

Wirtschaftspark 15
3494 Theiss
Austria

សំណួរទូទៅ:
e     [email protected]
f      +43 2735 800 60

 

Lambretta Licensing Ltd (UK)

2 Pedigree Farm Barns
Althorp
Northamptonshire
NN7 4HE
United Kingdom
លេខចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន: UK05091962

សំណួរទូទៅ:
e     [email protected]
f    +44 (0)1604 77 12 03

 

Lambretta Licensing Ltd (IE)

6-9 Trinity Street
Dublin 2
Ireland
លេខចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន: IE480067

សំណួរទូទៅ:
e     [email protected]

 

Lambretta Distribution Ltd (UK)

2 Pedigree Farm Barns
Althorp
Northamptonshire
NN7 4HE
United Kingdom
លេខចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន: UK06808633

សំណួរទូទៅ:
e     [email protected]

 

Lambretta Ltd (HK)

Hong Kong
Peoples Republic of China

សំណួរទូទៅ:
e     [email protected]
f      +85 2 30 10 92 69